P-40M
by Kelly Voyles

Madera Warbirds 1988













© Kelly Voyles 2002