1/48th AMT P-40K
by Kelly Voyles

© Kelly Voyles 2002