1/32nd Revell P-40E
by Kelly Voyles

© Kelly Voyles 2002